Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Halkla İlişkiler

Görev ve Yetkileri: 

✔Odanın basın ile olan koordinasyonunu sağlar tüm etkinliklerin basına duyurulmasını sağlar. 

✔ 6 Aylık Bülten çıkarır.

 Oda-üyeler arasında odanın misyon ve vizyon tanıtmaya ve beklentileri oda bünyesine aktarmak için bir köprü görevi görür

 Çeşitli konularda seminer, konferans gibi toplantılarda görev alır ve organizasyon yapar.

 Meslek Komiteleri Toplantıları ile ilgili çalışmalarda görev alır.

 Odanın web Sitesini güncellenmesinden sorumludur.

 Odanın düzenleyeceği dergiyi hazırlar ve tedarikçileri koordinasyonu sağlar.

 Günlük gazeteleri ve haber sitelerini takip eder ulusal ve Bölge ölçeğinde önemli haberleri raporlandırır.

 Basın bülteni açıklar ve basında yer almasını sağlar ve takip eder.

 Basın arşivini oluşturur.

 Basına verilmesi gereken ilanları organize eder.

 Tüm Organizasyonlarda katılımcı listesi ve kaydını alır. 

 Eğitimlerdeki katılımcı listelerini ve eğitimci değerlendirme formlarının doldurulmasını sağlar. 

 Odaya gelen ve üyeleri ilgilendiren veya üyelerin bilgi sahibi olması gereken yazıları sadece Web sayfasına değil,-e-mail veya faksla da üyelere ulaştırmak.

 Başkanın veya yardımcılarının toplantılarda yapacakları konuşmaları/sunumları hazırlar.

 Toplantılarda yapılan tüm konuşma metinlerine ulaşır ve dosyalar.sonuç raporu hazırlar. 

 Üye Memnuniyetinin belirlenmesinde aktif görev alır. 

 Üye memnuniyetine ilişkin kayıtlar tutar verilenlerin analizini yapar./yaptırır.

 Oda tanıtım faaliyetlerinden sorumludur

 Sergi ve Fuarları takip ederek üyelere duyurur. 

 Oda Stratejik planlama faaliyetlerini yürütmekte görev alır.

 Tüm akreditasyon ve kalite yönetim sistemine ait dokümanlarının hazırlanması çalışmalarında kalite yönetim temsilcileri ile eşgüdümlü çalışır. 

 Üye ve personelle yönelik 6 aylık aralıklarla Kalite yönetim temsilcisi ile koordineli olarak anket yapar ve raporlandırır. 

 İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur

 Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur

 Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar

 Genel sekreterin vermiş olduğu diğer işleri yapar. 

 Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur.

 
 

HTSO Birimleri

Yazdır