Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Bilanço ve Mizanlar

Muhasebe Müdürlüğü

Görev ve Yetkileri:

✔ Üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidatlarının tahsil edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve bu aidatların ait oldukları yıllar içinde tahsil edilmesini sağlamak ve zaman aşımına uğramaması için gerekli tedbirleri almak.

 Oda’nın her türlü alacak ve haklarını takip etmek ve bunların tahsil işlerini yürütmek.

 Mevzuata ve Meclis kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli Oda gelirlerini tahsil etmek ve bunlarla ilgili icra işlerini yürütmek ve takip etmek.

 Yıllık Aidat ve Munzam Aidat ihbarnamelerinin üyelere tebliğ edilmesini, makbuz karşılığında tahsilat yapılmasını ve bulunmayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak.

 Kendisine havale edilen fişlere göre tahsilat ve tediyeyi yapar.

 Her gün mesai saati sonunda kasa sayımı yaparak kasa raporunu tanzim ederek Muhasebe Biriminin tetkik ve imzasını müteakip Genel Sekreterliğin tasvibine sunar.

 Kasada Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktarda parayı muhafaza eder.

 Üyelere ait belgelerin düzenlenmesinden sorumludur

 Üye aidatlarının tahsilatından sorumludur

 Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapar.

 Birlikçe hazırlanan Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak, Oda’nın varlık, borç                     ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak.

 Yıllık Bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak, tahsilatı biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma tekliflerini hazırlamak.

 Sarfiyatın bütçeye, mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak.

 Oda’yı temsilen toplantılara katılacak olanların seyahatleri ile ilgili bilet temini, sigorta,   yollukların tahakkuku ve mahsubu gibi işleri yapmak.

 Bina, tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakımı ve onarımı için her türlü tedbirleri almak, demirbaş kayıt defteri tutmak ve kayıttan düşecekler için Genel Sekreterliğin onayını olarak gerekli işlemleri yapmak.

 Maaş Bordrolarını hazırlamak, vergi ödemelerini takip etmek, emekli sandığı primlerini, işsizlik sigortalarının takibinden sorumludur. 

 Oda’nın gelir ve giderleri ile ilgili diğer bütün işleri Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerine göre yürütmek.

 İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur

 Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur

 Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur

 Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yapar.

 

HTSO Birimleri