Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Oda Sicil

 

Görev ve Yetkileri: 

✔ Odanın kurumlar ile karşılıklı bilgi alış-verişini dokümantasyon halinde sağlamak.

 Odaya alınan kırtasiye malzemelerini depolamak ve ilgili birimlere verilmesini sağlamak.

 Muamelat servisinde üyelerin rutin (Bağ-Kur, Belge vs.) işlemlerini gerçekleştirmek.

 Mevzuata göre Oda’ya kaydolması gereken gerçek ve tüzel kişileri takip ve tespit etmek. Bunların kayıt işlemlerini yürütmek.

 Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için hazırlık çalışmalarını tamamlamak. Bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemleri yapmak.

 Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, Sicil defterlerini tutmak, Üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek gerekli işlemleri yapmak.

 Üyelerin unvanlarını alfabetik sıra içinde ve meslek gruplarına göre tasnif etmek.

 Üyelerin talep edeceği faaliyet belgesi, sicil kayıt sureti, ihale durum  belgesi, yerli istekli belge, meslekten men edilmediğine dair belge vs. sicil kayıtlarına dayanan belgeleri ve diğer belgeleri hazırlamak

 Kayıtlarının silinmesi ve borçlarının terkini gereken üyeleri tespit etmek,

 Meslek Komitelerinin seçilmesi dönemlerinde seçim işlerinin aksamadan yürütülmesini sağlayacak gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak.

 Üyelerin Bağ-Kur’la ilişkileri dolayısıyla talep edeceği formları sicil kayıtlarına uygun olarak hazırlamak.

 Tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalarda bulunmak ve cevaplamak.

 Yapılan işlemleri arşivleyip dosyalarda muhafaza etmek

 Genel Sekreterlikçe verilen diğer işleri yapmak.

 Raiç (Fiyat Araştırması) tespiti yapmaktan sorumludur

 İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur

 Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur

 Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar

 Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur

 

HTSO Birimleri